Volby do Evropského parlamentu 2024

Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 38/2024 Sb. dne 27. února 2024 volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024.

pátek probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu probíhá hlasování od 8:00 do 14:00 hodin. 

Dokumenty zveřejněné na úřední desce

Úřední deska ÚMO - Ústí nad Labem - město

Informace pro členy volebních okrskových  komisí

Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí

Informace pro voliče

Voličské průkazy

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

Kontaktní osoby pro podávání informací a vydávání voličských průkazů:

Kateřina Nováková katerina.novakova2@mag-ul.cz, referent evidence obyvatel,  475 272 270, kancelář č. 163

Barbara Cohen barbara.cohen@mag-ul.cz, referent evidence obyvatel,  475 272 228, kancelář č. 163

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:

 • osobně nejpozději do 5. června 2024 do 16,00 hodin nebo
 • písemně tak, aby žádost byla doručena obecnímu úřadu

nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Informace o umístění volebních místnostní v okrscích a době konání voleb

Pro zjištění kde se nachází Vaše volební místnost lze využít několik způsobů:

 1. použít funkci hledej (Ctrl+F) u přílohy oznámení. Ideálně zadáte ulici kde máte trvalý pobyt. Číslo volebního okrsku s jeho adresou se nachází v hlavičce stránky. Některé ulice přesahují do více okrsků a je potřeba dohledat k ulici i správná číslá popisná/orientační či evidenční.
 2. využít databáze adresních míst v celostátním registru RUIAN. Kde vyplníte údaje o adrese Vašeho trvalého pobytu a po vyhledání kliknete na ikonu lupy pro bližší informace o adresním místě. Zde získáte číslo Vašeho volebního okrsku, které najdete i s adresou volební místnosti zde.

 

Přenosná volební schránka

Volební zákon pamatuje i na situace, kdy se volič z různých, zejména zdravotních, důvodů nemůže do volební místnosti dostavit. V takových případech probíhá hlasování do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise (místo, kam mají členové okrskové volební komise přijít s přenosnou volební schránkou, se však musí nacházet na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší).

O přenosnou volební schránku lze požádat na telefonním čísle 475 272 263 (vyřizuje Tereza Maštalířová, kancelář č. 253), případně odesláním žádosti o přenosnou volební schránku prostřednictvím emailu na podatelna.mesto@mag-ul.cz nebo datových schránek ID úřadu - 28kbykx. V žádosti uvedete jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a kontakt na Vás.

 

 

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky

Co je to seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu a jak se do něj občan jiného členského státu zapíše?
(§ 27, 28 a 29 zákona)

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad (v územně členěných statutárních městech - úřad městské části nebo úřad městského obvodu). Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

 • o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit - viz bod A,
 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - viz bod B,
 • o zápis do seznamu požádá - viz bod C.
   
 1. Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách.
  Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách. (Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na obecním úřadě v místě svého pobytu.)
 2. Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí
  Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (docx, 31 kB; v žádosti se zaškrtne druhé okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodin.
 3. Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí
  Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (docx, 31 kB; v žádosti se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodin.
   

Jak se žádost podává a co k ní musí být připojeno
(§ 29 zákona)

Žádosti podle odstavce B) i C) je možné podávat osobně nebo písemně. Při osobním podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele nejpozději do 23. května 2024 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

K žádosti podle odstavce B) a C) musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

 • svoji státní příslušnost,
 • místo pobytu na území ČR,
 • adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a
 • to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

 

Dne 28.04.2024 lze žádost podat u ÚMO ÚL – město, Velká Hradební 8A,  8:00 - 11:00  a 13:00 - 16:00 v 1. patře v kanc. č. 163 (paní Barbara Cohen, Kateřina Nováková). Tento den je nutné využít hlavní vchod na Magistrát města ÚL (z Lidického náměstí).

 

 

Jak se hlasuje do Evropského parlamentu?

Způsoby hlasování naleznete v přiloženém letáku vydaným Ministerstvem vnitra ČR.