ikona 

Agendy úřadu

Ekonomický odbor


zajišťuje zpracování rozpočtu a závěrečného účtu MO ÚL – město.  Vykonává činnosti spojené se správou místních daní a poplatků v souladu se Statutem na území MO ÚL – město. Vykonává správu a kontrolu dle zákona o loteriích v souladu se Statutem na území MO ÚL – město.

Vede kompletní účetní agendu MO ÚL – město.  Vede mzdovou a personální agendu MO ÚL – město.  Vede a vymáhá pohledávky MO ÚL – město včetně dlužných částek na základě pravomocných exekučních titulů Komise k projednávání přestupků MO ÚL – město.

Sleduje a zajišťuje vymáhání pohledávek na nájemném u pozemku a sleduje vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor.

Eviduje žaloby podané MO ÚL – město.

 


Městský obvod Ústí nad Labem - město: Nahoru  Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk

Poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod. na území MO Ústí nad Labem – město.
více informací

Odbor správy obecního majetku


Vykonává činnosti spojené se správou, popř. prodejem nemovitého majetku města ÚL svěřeného do správy MO ÚL – město Statutem. Spolupracuje s orgány města a dalšími institucemi při vyřizování restitučních nároků s tímto majetkem. Provádí inventarizace svěřeného majetku. Zajišťuje evidenci smluv na prodej a pronájem nemovitostí, pozemků, bytů a 
nebytových prostor.

Provádí správní řízení ve věcech dle ust. § 5, občanského zákoníku a řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích. Provádí výkon správy komunikací v rozsahu vymezeném Statutem a plošným rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – město. Povoluje zábory a pronájmy veřejného prostranství ve správě MO ÚL – město.

Zajišťuje údržbu a opravy drobných staveb, připravuje plán investičních akcí a oprav a údržby, posuzuje účelnost a hospodárnost navržených investic a oprav, připravuje podklady pro investiční akce, jejichž zadavatelem je MO ÚL – město.

Vede agendu spojenou s pronájmy bytů, výměnami bytů, evidencí volných bytů a podaných žádostí na pronájem bytů. Zajišťuje pronájmy nebytových prostor včetně zpracování nájemních smluv. Zajišťuje pronájem ploch na nemovitostech ve správě MO ÚL – město pro umístní reklamy.  Zajišťuje správu domovního fondu, likviduje faktury za správu domovního fontu a týkající se oprav a údržby bytového fondu.

Zajišťuje prodej nemovitostí dle občanského zákoníku, prodej bytů a nebytových prostor dle zákona o vlastnictví bytů. Zajišťuje zpracování nájemních a kupních smluv.  Vede evidenci pozemků svěřených do správy MO ÚL – město.  Zajišťuje za MO ÚL – město souhrnné vyjádření pro územní a stavební řízení pro stavby realizované na území MO ÚL – město. Eviduje a zakládá všechna rozhodnutí a  příslušnou dokumentaci dle stavebního zákona pro stavby, kde je MO ÚL – město 
účastníkem řízení. Zajišťuje činnosti související s § 122 stavebního zákona.

Zajišťuje správu nemovitosti W. Churchilla 4.  Vydává rybářské lístky pro celé státní území. Zajišťuje čistotu veřejných prostranství a likvidaci odpadů v rozsahu vymezeném Statutem a rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – město. Ukládá sankce dle zákona o obcích v souvislosti s uvedenými činnostmi.

Řídí a organizuje činnost pracovníků veřejně prospěšných prací. Provádí kontrolu čistoty a způsobu užívání veřejných prostranství na území MO ÚL – město. Kontroluje práce na základě smluv na zajištění čistoty města. Vykonává činnosti spojené se správou veřejné zeleně v majetku města ÚL na pozemcích svěřených do správy MO ÚL – město Statutem.

Pečuje o veřejná dětská hřiště a místa pro odpočinek, včetně péče o městský mobiliář. Zabezpečuje provoz vodotrysků a bazénů. Vydává povolení zvláštního užívání veřejné zeleně. Kontroluje práce provedené na základě smluv na údržbu veřejné zeleně.

 


Městský obvod Ústí nad Labem - město: Nahoru  Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk

Sociálně správní odbor


Řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích.

Přestupky

Zajišťuje výkon agendy na úseku přestupků, řeší správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu s právními předpisy. 

Matrika

Vykonává matriční agendu a evidenční činnost v rozsahu daném Statutem. Zajišťuje ověřování podpisů a opisů listin, zajišťuje činnost CzechPointu. Vykonává působnost při registrovaném partnerství pro Ústecký kraj. Rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení. 

Ohlašovna

Vykonává činnost dle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. Provádí správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Ve spolupráci s odborem tajemnice zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – město. 


Sociální věci

Provádí vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí. Provádí šetření a posuzuje životní situace klientů. Zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny-zdravotně postižené, rodiny s dětmi cizince, osoby v hmotné nouzi, seniory. 
Pomáhá vyhledávat opatrovníky pro nesvéprávné občany a vykonává funkci soudem stanoveného opatrovníka občanům, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, či jejich způsobilost k právním úkonům byla omezena. Pomáhá při řešení sociálně tíživých situací, především rodin s dětmi a nepřizpůsobivých občanů. 

 


Městský obvod Ústí nad Labem - město: Nahoru  Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk

Odbor tajemnice


zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – město ve spolupráci se sociálně správním odborem - ohlašovnou.

Zajišťuje výkon veřejných sbírek na území MO ÚL – město. Ověřuje sběrací listiny právnickým osobám konajícím sbírky na území obvodu. Přijímá oznámení o umístění pokladniček.  Přijímá a eviduje ztráty a nálezy a nakládá s nimi v souladu s občanským zákoníkem.  Přijímá a eviduje petice, stížnosti a žádosti o poskytnutí informací.

Zajišťuje zasedání kontrolního a finančního výboru ZMO ÚL – město.  Zajišťuje a organizuje vnitřní kontrolu úřadu a organizací řízených MO ÚL – město.  V souladu se z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, provádí evidenci, správní řízení a rozhoduje v souladu s tímto zákonem. Kontroluje činnost kronikáře MO ÚL – město. Zajišťuje evidenci smluv uzavřených MO ÚL – město. Zabezpečuje činnost na úseku CO a PO v rozsahu daném Statutem.  Zabezpečuje činnost BOZP při vykonávaných činnostech pracovníky úřadu.  Organizačně zajišťuje jednání povodňové komise MO ÚL – město.
 
Úsek sekretariátů 

Zabezpečuje činnost sekretariátů starosty, místostarosty a tajemníka ÚMO ÚL – město. Organizačně zajišťuje schůze Rady a Zastupitelstva MO ÚL – město. Zajišťuje   vyvěšování veřejných vyhlášek na úřední desce.
 
 
Hospodářská správa

Zabezpečuje vnitřní správu ÚMO ÚL – město, včetně chodu pokladny a podatelny.  Zajišťuje správu nemovitosti SDH v Božtěšicích. Vede spisovnu. Provádí inventarizace majetku. Zajišťuje informační technologii úřadu. Zodpovídá za aktualizaci webových stránek MO ÚL – město. Zodpovídá za provoz služebních vozidel MO ÚL – město 

 


Městský obvod Ústí nad Labem - město: Nahoru  Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk