menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Historie obvodu

Z HISTORIE MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM - MĚSTO

 

PhDr. Věra Hladíková, Archiv města Ústí nad Labem

Do kompetence Úřadu městského obvodu - město spadá v současnosti prostor centra města Ústí n.L., městská čtvr Klíše a Předlice, katastr obce Božtěšice, Bukov, Habrovice, Hostovice, Skorotice, Strážky, Vaňov a Všebořice, katastr osady Bánov a území zaniklých obcí a osad Dělouše, Kamenice, Nedvězí, Studánky, Podhoří, Roudného, Tuchomyšle a Úžína.

Původním předchůdcem městských obvodů, pomineme-li krátké období působení šesti, od října 1952 sedmi, obvodních rad v době existence Jednotného národního výboru v Ústí nad Labem v letech 1949 - 1954, se staly obvodní národní výbory, vzniklé na základě zákonného opatření č. 1/1986 Sb. o národních výborech v okrese Ústí n.L. z 23. ledna 1986. Území města se dělilo na městské obvody, v nichž působily obvodní národní výbory, které řídil Národní výbor města Ústí n.L., jenž měl pravomoc okresního národního výboru pro celé území města a okresu. Národní výbor města řídil na území města šest obvodních národních výborů, v okrese potom i 10 místních národních výborů v deseti tzv. střediskových obcích. Obvodní národní výbor Ústí n.L.1 a 3 byl přímým předchůdcem dnešního Úřadu městského obvodu - město. Působil na území bývalých obcí Vaňov, Předlice, Trmice, Hostovice, Újezd, Koštov, ve středu města po ulice Hoření, Malátova, Bělehradská, Hornická a Pod Holoměří, kde žilo 24 000 obyvatel. V roce 1994 se počet rozrostl na 37 069.

Celé územně správní změně, v rámci tehdejšího státu ojedinělé, předcházel rozsáhlý integrační proces, započatý již na konci třicátých let dvacátého století a vrcholící v letech osmdesátých. Jeho výsledkem bylo, že většina obyvatelstva okresu, údajně ze 119 tisíc obyvatel plných 90%, žila na území krajského města. Nová struktura správních orgánů měla efektivněji a účinně zabezpečovat správu v konečné fázi již účelově změněného celku. Tehdejší městská garnitura totiž usilovala, jak z důvodů mocenských, tak i ekonomických, o získání titulu města se zvláštním statutem. Ke konečné realizaci těchto snah došlo až v listopadu 1990, kdy podle zákona č. 367/1990 Sb. se Ústí n.L. stalo městem se zvláštním statutem, v jehož čele stál ode dne voleb (24. a 25. 11. 1990) Úřad města Ústí n.L. Podle nového doplňujícího zákona č. 302/1992 Sb. město spravoval od 1. července 1992 Magistrát města Ústí n.L. V trendu rozdělení statutárního města na městské obvody podle městských čtvrtí se pokračovalo a tato norma je zachována do dnešních dnů.

I. Vrame se však k objasnění otázky proč mohlo dojít v ústeckém okrese k tak rozsáhlým zásahům do samostatných působností obcí, lépe, k jejich úplnému zrušení. Na vině je částečně hospodářský rozmach města Ústí n.L. Již od konce 19. století rozrůstající se Ústí n.L. svým průmyslovým rozvojem a pracovními možnostmi bylo vážným konkurentem svému okolí. Pohlcovalo továrními objekty, potřebou městské výstavby pro občany i vlastní městské podniky okolní pozemky. Úzká vazba nejbližších okolních obcí s rychle se rozvíjejícím Ústím na konci 19.století přiměla městské radní, že odkupovali dvory a pozemky v okolí. Tak se k městu Ústí v období 1899 - 1900 dostala čtvr Krásné Březno a Klíše.

II. Na osudu jiných se podepsala nacistická éra města. O svou samostatnost přišla města Trmice, Střekov a až dosud samostatné obce Bukov, Hostovice, Stříbrníky a Předlice. Blízkost Ústí, snadná dopravní dosažitelnost, ekonomická návaznost byly velikým lákadlem. Administrativním zásahem nacistických správních orgánů, přes odpor zvláště Střekova a Trmic, došlo ke sloučení výše uvedených obcí a měst s Ústím v jeden celek a k vytvoření tzv. Velkého Ústí n.L. Stalo se tak 1. května 1939.

III. Po šesti letech zkušenosti ukázaly, že sloučení byl krok více užitečný, než škodlivý, který odpovídal logickým správním, hospodářským a dopravním potřebám celku. Zvláště po roce 1945 se velké obce jevily jako hospodářsky zdatnější útvar, který snadněji plní sociální, ekonomické, ale i kulturní úkoly, které na něj klade doba, ale i obecný prospěch. Spojení z roku 1939 zůstalo a bylo i potvrzeno rozhodnutím ministra vnitra č. B-8111-26/1-46-II/4 z 13. února 1946. Pouze občané Hostovic a Stříbrníků si odhlasovali odloučení od města, což bylo vládním nařízením č. 199/1950 Sb. z 19.12.1950 potvrzeno. Rozrůstající se bytová výstavba zapříčinila, že Stříbrníky s Ústím zcela splynuly (MO Severní Terasa) a nejevilo se již účelné, aby byly od 1.5.1976 spravovány samostatným samosprávním orgánem (Stříbrníky ještě jako samostatné přijaly v roce 1960 do svého katastru jako osadu obec Dobětice). Obdobný osud postihl Hostovice, jež byly sloučeny opět s Ústím 1.7.1980. Zcela opačný vývoj prodělaly Trmice, které se dokázaly po 55 letech společného života s Ústím natolik “probudit k životu”, že samy rozhodly o svém osamostatnění od 1. ledna 1994. Na celém záchranném aktu městečka se nesporně podepsala politika ústeckých radních z dob totalitního zřízení, která Trmicím vymezila místo vybydlené čtvrti, jež se má stát průmyslovým předměstím Ústí n.L. Trmičtí patrioti se již více nechtěli podřizovat rozhodnutím Ústí a tak v referendu odhlasovali pro svou obec, která se od 1.9.1996 stala městem, samostatnost.

IV. Na zbylém integračním procesu se velkou měrou podepsalo vysídlování obcí a osad na Ústecku. Z důvodů ztráty obyvatelstva řada obcí zanikla nebo se jevilo zcela nemožné a neužitečné, aby v nich byl vytvořen nadále samosprávný orgán. Pokračování důlní činnosti v západní části okresu mělo za následek likvidaci obcí ležících v okruhu dolování. Území vyuhlených obcí byla sloučena se sousedními katastry. V neposlední řadě rozvoj samotného Ústí n. L. sebou přinášel i v nové době nutnost rozšíření jeho katastru cestou připojování sousedních obcí.

V. S účinností od 1. ledna 1963 se bývalá obec Všebořice stala místní částí města Ústí n.L. s názvem Všebořice. Osada bývalé obce Všebořice – Střížovice – se rozdělila na území o výměře 55 ha 52 a /Střížovický kopec/ a byla přičleněna k městu Ústí n.L. Ostatní části osady Střížovice se staly osadou obce Český Újezd. Druhá osada bývalé obce Všebořice – Podhoří – se přičlenila k obci Užín. Obec Strážky a Habrovice se sloučily v jednu obec s úředním názvem Habrovice, přičemž obec Strážky se stala osadou obce Habrovice (již v roce 1961 připojily Habrovice osadu Bánov). Úžín se usnesením ONV Ústí n.L. z 19. prosince 1963, s účinností k 1.1.1964 sloučil s obcí Dělouš a následně spolu s místní částí Dělouš, Pohoří, Roudné, Úžín, Kamenice společně přešly v další integrační vlně do Ústí n.L.

VI. Další integrační období v letech 1975 - 1976 připojilo k Ústí již zmiňované Stříbrníky, Český Újezd, Novou Ves a katastr vyuhlené obce Tuchomyšl, který byl připojen k městské části Trmice. Po odtržení Trmic od města katastr Tuchomyšle u obvodu města zůstal.

VII. Nová integrační vlna proběhla na počátku 80. let a do struktury okresu Ústí nad Labem zasáhla velmi podstatně. Slučování obcí, schválené plenárním zasedáním ONV Ústí n.L. 26. června 1980 s platností od 1. července 1980 připojilo k městu Ústí n.L obec Habrovice (spolu s osadou Strážky), Hostovice (již výše uvedeno), Koštov (přešel k městské čtvrti Trmice, v r. 1994 odloučen spolu s Trmicemi), Vaňov, Skorotice, Brnou (MO Střekov), Církvice (MO Střëkov), Kojetice (MO Střekov), Svádov (spolu s osadou Olešnice spadly do MO Střekov), Sebuzín (MO Střekov). Dodatečně, rozhodnutím pléna ONV Ústí n.L. z 22.prosince 1980 s platností od 1.ledna 1981, byla k městu přičleněna obec Božtěšice.

VIII. Poslední územní změny zaznamenalo město Ústí n.L. v roce 1986. Tehdy Ústí n.L. svou rozlohou zabíralo téměř čtvrtinu rozlohy celého okresu. Vezmeme-li v potaz, že se počítalo s úplným zánikem dříve samostatného městečka Chabařovice vzhledem k naplánovanému vytěžení uhelných ložisek, nalézajících se v jeho okolí a bezprostředně pod ním, v rámci tzv. “Veké varianty těžby”, je celkem nasnadě, že se nabídlo řešení, připojit nyní Chabařovice k Ústí n.L. Chabařovice již v roce 1980 integrovaly k sobě místní části Hrbovice, Roudníky, Přestanov a katastr zrušených obcí Vyklice, Zalužany a Otovice. Navíc celý projekt sliboval překročení stotisícové hranice obyvatelstva ve městě Ústí n.L. a tím naplnění kýženého ústeckého snu, zařazení se mezi statutární města s jejich patřičnými výhodami. Od 1.ledna 1986 došlo ke sloučení Chabařovic a obce Chlumec (od roku 1980 přičlenil katastr obce Žandov a Strádov) a k jejich přičlenění do katastru města Ústí n.L. (Obv. národní výbor 2). K Ústí tehdy připadly i Neštěmice ( jejich součástí byl od roku 1980 až dosud samostatný Mojžíř a od roku obec Ryjice,ObNV 5, později MO Neštěmice). V červnu 1990 rada a poté plénum ObNV 2 odsouhlasily provedení dezintegrace ObNV 2 a k 1. září 1990 proběhlo faktické odloučení jak obce Chlumec (spolu s Přestanovem), tak obce Chabařovice a katastru obce Roudníků, spolu s územím Vyklic včetně Zalužan od města Ústí n.L., na druhé straně se na Ústím nezávislou stala i obec Ryjice. Katastr zrušené obce Hrbovice byl od města Ústí n.L. vyčleněn v roce 1991.

Přehled vývoje městských částí

 

Bánov 1850 - 1961 osada obce Strážky
1961 - 1980 osada obce Habrovice
1980 osada města ÚL
1986 katastr částí ObNV 3
1990 katastr částí ÚMO - město
Božtěšice 1850 - 1980 obec v okrese ÚL
1981 část města ÚL
1986 katastr obce částí ObNV 3
1990 katastr obce částí ÚMO - město
Bukov 1850 - 1880 osada obce Všebořice
1880 - 1939 obec v okrese Ústí n.L.
1939 - 1986 část města Ústí n.L.
1986 katastr obce částí ObNV 3
1990 katastr obce částí ÚMO - město
Dělouš 1850 - 1950 obec v okrese ÚL
1964 osada obce Úžín
1971 v důsledku těžby zanikla, území přičleněno k obci Habrovice
1980 část města ÚL
1986 území k ObNV 3
1990 území k ÚMO - město
Habrovice 1850 - 1980 obec v okrese ÚL.
1980 - část města ÚL
1986 katastr obce částí ObNV 3
1990 katastr obce částí ÚMO - město
Hostovice 1850 - 1939 obec v okrese ÚL
1939 - 1950 část města ÚL
1950 - 1980 obec v okrese ÚL
1980 část města ÚL
1986 katastr obce částí ObNV 1
1990 katastr obce částí ÚMO - město
Kabát místní označení části Bukova
1990 místní označení pro území v ÚMO - město
Kamenice 1850 - 1950 osada obce Dělouš
1961 osada obce Úžín
v důsledku těžby zaniká
1971 - 1976 část města ÚL
1986 území částí ObNV 3
1990 území částí ÚMO -město
Klíše 1850 - 1890 obec v okrese ÚL
1890 - 1900 obec v okrese ÚL již s odprodanými pozemky městu
1900 část města ÚL
1986 část města částí ObNV 3
1990 část města ÚMO 1
Kubištov místní označení části obce Předlice
1990 místní označení pro území v ÚMO - město
Nedvězí osada mezi Č.Újezdem a Podhořím, zanikla
1990 území k ÚMO - město
Ovčárna místní označení při obci Tašov
Podhoří 1850 - 1962 osada obce Všebořice
1963 osadou obce Úžín
1971 - 1976 část města ÚL
1986 území částí ObNV 3
1990 území částí ÚMO - město
Předlice 1850 - 1939 obec v okrese ÚL
1939 - 1986 část města ÚL
1986 katastr obce částí ObNV
1990 katastr obce částí ÚMO - město
Roudné 1850 -1861 osada obce Úžín
zanikla
1971 - 1976 část města ÚL
1986 území částí ObNV 3
1990 území částí ÚMO - město
Skorotice 1850 osada obce Božtěšice
1900 - 1980 obec v okrese ÚL
198l část města ÚL
1986 katastr obce částí ObNV 3
1990 katastr obce částí ÚMO - město
Skřivánek místní označení pro část města ÚL
1990 území v ÚMO - město
Strážky 1850 -1960 obec v okrese ÚL
1961 - 1980 osada obce Habrovice
1980 část města ÚL
1986 katasrtr obce částí ObNV 3
1990 katastr obce částí ÚMO - město
Studánka 1850 - 1950 osada obce Strážky
zanikla
1980 území částí města ÚL
1986 území částí ObNV 3
1990 území částí ÚMO - město
Tuchomyšl 1850 - 1970 obec v okrese ÚL
1980 území částí města
1986 území částí ObNV 1
1990 území částí ÚMO - město
Ústí n.L. 1249 královské město
1788 město s regulovaným magistrátem
1850 - 1938 sídlo okresního hejtmanství
1938 - 1945 sídlo úřadu vládního presidenta
1945 - 1986 MěNV
1949 - 1990 krajské město
1986 - Národní výbor města Ústí n.L.
1990 - Úřad města Ústí n.L.,Okresní úřad
1990 město se zvláštním satutem
1992 Magistrát města ÚL

1899 - 1900 připojení obcí Klíše, Krásné Březno
1939 připojení obcí Bukov, Hostovice, Předlice, Stříbrníky, Střekov, Trmice
1950 osamostatnění obcí Hostovice a Stříbrníky
1963 připojení obce Všebořice
1971 - 1976 připojení obcí Český Újezd, Kočkov, Úžín (s osadou Dělouš), Stříbrníky (s osadou Dobětice), katastr vyuhlené obce Tuchomyšl
1980 - 1981 připojení obcí Božtěšice, Brná, Habrovice (s osadou Bánov, Strážky), Hostovice, Kojetice, Koštov, Sebuzín, Skorotice, Svádov, Vaňov, Církvice,
1986 připojena města Neštěmice (sloučené již s obcí Mojžíř a Ryjice), Chabařovice (s místní částí Hrbovice, Roudníky, Přestanov spolu s katastrem obcí Vyklice, Zalužany, Otovice), obce Chlumec (spolu s katastrem obce Žandov)
1991 osamostatnění Chabařovic s jejich částmi, Chlumce s jeho částmi a Ryjic
1994 osamostatnění Trmic spolu s osadou Koštov
Úžín 1850 - 1963 obec v okrese ÚL
1971 - 1976 území částí města Úl
1986 území částí ObNv 3
1990 území částí ÚMO - město
Vaňov 1850 - 1980 obec v okrese ÚL
1980 část města ÚL
1986 katastr obce částí ObNV 1
1990 katastr obce částí ÚMO - město
Všebořice 1850 - 1963 obec v okrese ÚL
1963 část obce přičleněna k městu ÚL
1963 část obce osadou obce Česká Újezd
1986 katastr obce částí ObNV 3
1990 katastr obce částí ÚMO - město

Datum vložení: 16.11.2009, datum sejmutí: 31.12.2022

Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP