menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Agendy úřadu

Ekonomický odbor

zajišťuje zpracování rozpočtu a závěrečného účtu MO ÚL – město.  Vykonává činnosti spojené se správou místních daní a poplatků v souladu se Statutem na území MO ÚL – město. Vykonává správu a kontrolu dle zákona o loteriích v souladu se Statutem na území MO ÚL – město.

Vede kompletní účetní agendu MO ÚL – město.  Vede mzdovou a personální agendu MO ÚL – město.  Vede a vymáhá pohledávky MO ÚL – město včetně dlužných částek na základě pravomocných exekučních titulů Komise k projednávání přestupků MO ÚL – město.

Sleduje a zajišťuje vymáhání pohledávek na nájemném u pozemku a sleduje vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor.

Eviduje žaloby podané MO ÚL – město.

 


Datum vložení: 02.11.2016, datum sejmutí: 01.01.2024

Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk


Poplatek za psa

Přihlášení a poplatek za psa Místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu, a proto (ač je užíván termín poplatek) je to vlastně místní daň. (Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Poplatek je zaveden obcí, resp. vyhláškou zastupitelstva, přičemž zákonný rámec musí být dodržen, ale obci je dána možnost upravit podrobnosti poplatku podle své místní situace, zvyku, účelu apod.  V Ústí nad Labem je v současné době zaveden a upraven poplatek ze psů Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších...


Datum vložení: 18.12.2011, datum sejmutí: 18.01.2030

více informací

Poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu se vybírá za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod. na území MO Ústí nad Labem – město.


Datum vložení: 02.11.2016, datum sejmutí: 31.12.2030

více informací

Odbor správy obecního majetku

Vykonává činnosti spojené se správou, popř. prodejem nemovitého majetku města ÚL svěřeného do správy MO ÚL – město Statutem. Spolupracuje s orgány města a dalšími institucemi při vyřizování restitučních nároků s tímto majetkem. Provádí inventarizace svěřeného majetku. Zajišťuje evidenci smluv na prodej a pronájem nemovitostí, pozemků, bytů a nebytových prostor.

Provádí správní řízení ve věcech dle ust. § 5, občanského zákoníku a řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích. Provádí výkon správy komunikací v rozsahu vymezeném Statutem a plošným rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – město. Povoluje zábory a pronájmy veřejného prostranství ve správě MO ÚL – město.

Zajišťuje údržbu a opravy drobných staveb, připravuje plán investičních akcí a oprav a údržby, posuzuje účelnost a hospodárnost navržených investic a oprav, připravuje podklady pro investiční akce, jejichž zadavatelem je MO ÚL – město.

Vede agendu spojenou s pronájmy bytů, výměnami bytů, evidencí volných bytů a podaných žádostí na pronájem bytů. Zajišťuje pronájmy nebytových prostor včetně zpracování nájemních smluv. Zajišťuje pronájem ploch na nemovitostech ve správě MO ÚL – město pro umístní reklamy.  Zajišťuje správu domovního fondu, likviduje faktury za správu domovního fontu a týkající se oprav a údržby bytového fondu.

Zajišťuje prodej nemovitostí dle občanského zákoníku, prodej bytů a nebytových prostor dle zákona o vlastnictví bytů. Zajišťuje zpracování nájemních a kupních smluv.  Vede evidenci pozemků svěřených do správy MO ÚL – město.  Zajišťuje za MO ÚL – město souhrnné vyjádření pro územní a stavební řízení pro stavby realizované na území MO ÚL – město. Eviduje a zakládá všechna rozhodnutí a  příslušnou dokumentaci dle stavebního zákona pro stavby, kde je MO ÚL – město účastníkem řízení. Zajišťuje činnosti související s § 122 stavebního zákona.

Zajišťuje správu nemovitosti W. Churchilla 4.  Vydává rybářské lístky pro správní území. Zajišťuje čistotu veřejných prostranství a likvidaci odpadů v rozsahu vymezeném Statutem a rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – město.

Řídí a organizuje činnost pracovníků veřejně prospěšných prací. Provádí kontrolu čistoty a způsobu užívání veřejných prostranství na území MO ÚL – město. Kontroluje práce na základě smluv na zajištění čistoty města. Vykonává činnosti spojené se správou veřejné zeleně v majetku města ÚL na pozemcích svěřených do správy MO ÚL – město Statutem.

Pečuje o veřejná dětská hřiště a místa pro odpočinek, včetně péče o městský mobiliář. Zabezpečuje provoz vodotrysků a bazénů. Vydává povolení zvláštního užívání veřejné zeleně. Kontroluje práce provedené na základě smluv na údržbu veřejné zeleně.

 


Datum vložení: 01.01.2012, datum sejmutí: 01.01.2024

Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk


Sociálně správní odbor

Řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích.

Přestupky

Zajišťuje výkon agendy na úseku přestupků, řeší správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu s právními předpisy. 

Matrika

Vykonává matriční agendu a evidenční činnost v rozsahu daném Statutem. Zajišťuje ověřování podpisů a opisů listin, zajišťuje činnost CzechPointu. Vykonává působnost při registrovaném partnerství pro Ústecký kraj. Rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení. 

Ohlašovna

Vykonává činnost dle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. Provádí správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Ve spolupráci s odborem tajemnice zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – město. 


Sociální věci

Provádí vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí. Provádí šetření a posuzuje životní situace klientů. Zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny-zdravotně postižené, rodiny s dětmi cizince, osoby v hmotné nouzi, seniory. 
Pomáhá vyhledávat opatrovníky pro nesvéprávné občany a vykonává funkci soudem stanoveného opatrovníka občanům, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, či jejich způsobilost k právním úkonům byla omezena. Pomáhá při řešení sociálně tíživých situací, především rodin s dětmi a nepřizpůsobivých občanů. 

 


Datum vložení: 01.01.2012, datum sejmutí: 01.01.2024

Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk


Odbor tajemnice

zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – město ve spolupráci se sociálně správním odborem - ohlašovnou.

Zajišťuje výkon veřejných sbírek na území MO ÚL – město. Ověřuje sběrací listiny právnickým osobám konajícím sbírky na území obvodu. Přijímá oznámení o umístění pokladniček.  Přijímá a eviduje ztráty a nálezy a nakládá s nimi v souladu s občanským zákoníkem.  Přijímá a eviduje petice, stížnosti a žádosti o poskytnutí informací.

Zajišťuje zasedání kontrolního a finančního výboru ZMO ÚL – město.  Zajišťuje a organizuje vnitřní kontrolu úřadu a organizací řízených MO ÚL – město.  V souladu se z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, provádí evidenci, správní řízení a rozhoduje v souladu s tímto zákonem. Kontroluje činnost kronikáře MO ÚL – město. Zajišťuje evidenci smluv uzavřených MO ÚL – město. Zabezpečuje činnost na úseku CO a PO v rozsahu daném Statutem.  Zabezpečuje činnost BOZP při vykonávaných činnostech pracovníky úřadu.  Organizačně zajišťuje jednání povodňové komise MO ÚL – město.
 
Úsek sekretariátů 

Zabezpečuje činnost sekretariátů starosty, místostarosty a tajemníka ÚMO ÚL – město. Organizačně zajišťuje schůze Rady a Zastupitelstva MO ÚL – město. Zajišťuje   vyvěšování veřejných vyhlášek na úřední desce.
 
 
Hospodářská správa

Zabezpečuje vnitřní správu ÚMO ÚL – město, včetně chodu pokladny a podatelny.  Zajišťuje správu nemovitosti SDH v Božtěšicích. Vede spisovnu. Provádí inventarizace majetku. Zajišťuje informační technologii úřadu. Zodpovídá za aktualizaci webových stránek MO ÚL – město. Zodpovídá za provoz služebních vozidel MO ÚL – město 

 


Datum vložení: 01.01.2012, datum sejmutí: 01.01.2024

Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa:  podatelna.mesto@mag-ul.cz (epodatelna@ul-mesto.cz)

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies      Whistleblowing

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

 

 

 
 
© MO Město ÚL 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP