ikona 

Odbor správy obecního majetku

Vykonává činnosti spojené se správou, popř. prodejem nemovitého majetku města ÚL svěřeného do správy MO ÚL – město Statutem. Spolupracuje s orgány města a dalšími institucemi při vyřizování restitučních nároků s tímto majetkem. Provádí inventarizace svěřeného majetku. Zajišťuje evidenci smluv na prodej a pronájem nemovitostí, pozemků, bytů a 
nebytových prostor.

Provádí správní řízení ve věcech dle ust. § 5, občanského zákoníku a řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích. Provádí výkon správy komunikací v rozsahu vymezeném Statutem a plošným rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – město. Povoluje zábory a pronájmy veřejného prostranství ve správě MO ÚL – město.

Zajišťuje údržbu a opravy drobných staveb, připravuje plán investičních akcí a oprav a údržby, posuzuje účelnost a hospodárnost navržených investic a oprav, připravuje podklady pro investiční akce, jejichž zadavatelem je MO ÚL – město.

Vede agendu spojenou s pronájmy bytů, výměnami bytů, evidencí volných bytů a podaných žádostí na pronájem bytů. Zajišťuje pronájmy nebytových prostor včetně zpracování nájemních smluv. Zajišťuje pronájem ploch na nemovitostech ve správě MO ÚL – město pro umístní reklamy.  Zajišťuje správu domovního fondu, likviduje faktury za správu domovního fontu a týkající se oprav a údržby bytového fondu.

Zajišťuje prodej nemovitostí dle občanského zákoníku, prodej bytů a nebytových prostor dle zákona o vlastnictví bytů. Zajišťuje zpracování nájemních a kupních smluv.  Vede evidenci pozemků svěřených do správy MO ÚL – město.  Zajišťuje za MO ÚL – město souhrnné vyjádření pro územní a stavební řízení pro stavby realizované na území MO ÚL – město. Eviduje a zakládá všechna rozhodnutí a  příslušnou dokumentaci dle stavebního zákona pro stavby, kde je MO ÚL – město 
účastníkem řízení. Zajišťuje činnosti související s § 122 stavebního zákona.

Zajišťuje správu nemovitosti W. Churchilla 4.  Vydává rybářské lístky pro celé státní území. Zajišťuje čistotu veřejných prostranství a likvidaci odpadů v rozsahu vymezeném Statutem a rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – město. Ukládá sankce dle zákona o obcích v souvislosti s uvedenými činnostmi.

Řídí a organizuje činnost pracovníků veřejně prospěšných prací. Provádí kontrolu čistoty a způsobu užívání veřejných prostranství na území MO ÚL – město. Kontroluje práce na základě smluv na zajištění čistoty města. Vykonává činnosti spojené se správou veřejné zeleně v majetku města ÚL na pozemcích svěřených do správy MO ÚL – město Statutem.

Pečuje o veřejná dětská hřiště a místa pro odpočinek, včetně péče o městský mobiliář. Zabezpečuje provoz vodotrysků a bazénů. Vydává povolení zvláštního užívání veřejné zeleně. Kontroluje práce provedené na základě smluv na údržbu veřejné zeleně.

 Zpět  Nahoru  Tisk