menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Poplatky za psy

Přihlášení a poplatek za psa

Místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu, a proto (ač je užíván termín poplatek) je to vlastně místní daň. (Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poplatek je zaveden obcí, resp. vyhláškou zastupitelstva, přičemž zákonný rámec musí být dodržen, ale obci je dána možnost upravit podrobnosti poplatku podle své místní situace, zvyku, účelu apod.

 V Ústí nad Labem je v současné době zaveden a upraven poplatek ze psů Obesně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem č. 1/2011 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. Faktickou správu poplatku pak vykonává v režimu daňového řízení obecní úřad (jeho odbor, respektive oddělení), v našem případě oddělení daní a poplatků ekonomického odboru Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město (vchod z Atria, 2. patro, č. dveří 279).

 Při našich šetřeních v terénu zjišujeme, že občané – poplatníci nemají o přihlašování psa a placení poplatku kompletní informace, proto několik následujících řádků věnujeme odpovědím na nejčastější dotazy, s nimiž se na nás obracíte:

 Na koho se vztahuje povinnost psa přihlásit?

 Přihlásit psa musí jeho držitel. Občan, který má na území města Ústí nad Labem trvalé bydliště, nebo právnická osoba, která zde má sídlo si psa přihlásí na příslušném městském úřadu dle svého trvalého bydliště (ÚMO ÚL – město, ÚMO ÚL – Neštěmice, ÚMO ÚL – Střekov, ÚMO ÚL – Severní Terasa). Psa musí přihlásit i v případě, že se s ním převážnou část roku zdržuje mimo trvalé bydliště (na chalupě atd.). Psa je nutné přihlásit, i když pes bude od poplatku osvobozen (útulek, ZTP/P atd.).

 Jaká je lhůta pro přihlášení psa?

 Mylně se mnoho lidí domnívá, že psa je nutné přihlásit až po dovršení 6 měsíců jeho věku. Lhůta pro přihlášení je však stanovena mnohem kratší - do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Po uplynutí dané lhůty se občan vystavuje možnosti sankce (pokuty) za nesplnění ohlašovací povinnosti.

 Co potřebuji k přihlášení?

 Pro přihlášení psa stačí mít s sebou platný občanský průkaz. Při uplatnění sazby pro důchodce je navíc třeba předložit důchodový výměr a vyplnit čestné prohlášení. Při nárokování dalších úlev a osvobození od poplatku

(např. u psa z útulku) je třeba doložit i některé další doklady. Pokud je pes čipován, je  nutné doložit registrační kartu s čipem od MVDr.

 Za jak starého psa se tedy poplatek platí?

 Poplatku podléhají psi, kteří dovrší stáří 3 měsíců.  

 Kolik se platí za psa v Ústí nad Labem?

Základní roční sazba poplatku činí 1.000,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 1.500,- Kč. Za psy chované v rodinném domku se platí 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 500,- Kč. U důchodce (osoby pobírající pouze důchod, bez dalších příjmů nebo sirotčí důchod) činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300,- Kč. Za psy celoročně umístění na pozemku, k němuž má poplatník vlastnické nebo jiné obdobné právo zaručující mu celoroční užívání a tento pozemek leží mimo adresu trvalého pobytu poplatníka je sazba u jednoho psa 200,- Kč, u druhého a dalšího 300,- Kč.

 Jak se poplatek platí?

 Poplatek je splatný bez vyměření předem nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Činí-li poplatek více než 400,- Kč, je možné jej zaplatit též ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3., 31. 5., 31. 8., 30. 11. příslušného kalendářního roku. Úřad poplatníkům vychází maximálně vstříc a zasílá předtištěné poštovní poukázky, které však nejsou jeho povinností. K úhradě poplatku může poplatník využít buď zmíněnou složenku nebo  zaplatit  převodem na účet  č. 104929930/0300  či pokladnou ÚMO ÚL –  město (vchod z Atria, 1. patro, č. dveří 175).

 Co když pes stářím nebo nehodou uhyne?

 Řada lidí se domnívá, že když přestanou poplatek platit, je to signál, že už psa nevlastní a tím ukončují poplatkovou povinnost. Toto je ovšem velmi nepřesná představa, která má za následek nárůst dluhu v evidenci úřadu.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti, případně další změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku, je nutné vždy oznámit správci poplatku a to do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

Pokud pes již nežije (úhyn je nejlépe prokázat potvrzením od veterinárního lékaře), byl předán jinému majiteli nebo majitel změnil trvalý pobyt mimo území městské části, kde byl pes přihlášen, je třeba psa ve výše stanovené lhůtě odhlásit a ukončit tak platební povinnost. Nejlépe osobním úkonem u správce poplatku. Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá. 

 UPOZORNĚNÍ:

Poplatek ze psů můžete uhradit na účet č. 104929930/0300, VS (variabilní symbol) použije každý poplatník ze své předtištěné složenky z jakéhokoliv minulého období  (jedná se o desetimístné číslo začínající 01xxxxxxxx), dále můžete do zprávy uvést  jméno poplatníka.  Dalším způsobem je úhrada na pokladně ÚMO ÚL – město.  V případě neznalosti svého variabilního symbolu můžete kontaktovat správce poplatku e-mailem (hana.dostalova@mag-ul.cz) nebo telefonicky 475272368.

 

 Datum vložení: 18.12.2011, datum sejmutí: 18.01.2030

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP