ikona 

Oznámení - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - ČEPS

ikona
Oznameni/CEPS_2019.pdf

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)

Společnost ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS, a.s.

Podle  ustanovení   §   46   výše   uvedeného   zákona   je   ochranné   pásmo   souvislý   prostor  v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení  ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho  strany u vedení o  napětí 400 kV 20  (25) m, u  napětí 220  kV  15  (20) m a u napětí 110   kV

12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1. 1. 1995).

Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.

Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy označené V210 vlastněné     a provozované naší společností, u kterého je rozsah ochranného pásma vyměřen vzdáleností 25 m na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení.

Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.

Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS, a.s., svoji povinnost

vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

Odstranění  nebo  okleštění  stromoví  a  jiných  porostů  musí  být  provedeno  ve  smyslu zákona

č. 458/2000 Sb., § 46, odst. 9 (energetický zákon).

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU V TERMÍNU DO 31. BŘEZNA  2019  a OD 1.11. -31.12.2019 .

Současně oznamujeme, že v termínu od 13.4.2018 – do 31.12.2019 vyhledají vlastníky pozemků, na kterých se ochranné pásmo vedení nachází, zástupci firmy pověřené společností ČEPS, a.s., a projednají rozsah a způsob odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy. S ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocni těm vlastníkům, kteří nemají možnost vadný stav urychleně napravit. S ohledem na závažnost této věci bude s Vámi uzavřena Smlouva o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení.

V případě potřeby Vám poskytne bližší informace paní R.Marečková, tel.725110631.

Odpovědný pracovník: Renata Marečková

V Chomutově dne  15.1.2019                                                          Za ČEPS, a.s.vyřizuje:

JETCON spol. s r.o .

Na Bělidle 275

430 01 Chomutov

 

 

Příloha: Orientační zákres vedení v pozemkové mapě s vyznačením lomových, příp. hraničních podpěrných bodů.

 Zpět  Nahoru  Tisk