menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - PDF verze

/uploads/Povinne_informace/Informace_dle_106_2021.pdf

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

POVINNĚ  ZVEŘEJŇOVANÉ  INFORMACE  ORGÁNŮ  VEŘEJNÉ  SPRÁVY

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v podmínkách Městského obvodu Ústí nad Labem – město

1.Oficiální název územně správní jednotky

2.Důvod a způsob založení

3.Organizační struktura

4.Kontaktní spojení

5.Případné platby můžete poukázat

6.IČ 

7.DIČ

8.Rozpočet

9.Žádosti o informace

10.Příjem žádostí

11.Poskytnutí žádosti

12.Lhůty pro vyřízení žádosti

13.Opravné prostředky

14.Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

15.Formuláře

16.Přehled nosných agend úřadu městského obvodu

17.Nejdůležitější předpisy

18.Sazebník úhrad za poskytování informací 

19.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

20.Seznam organizací

 1.       Oficiální název územně správní jednotky

Městský obvod Ústí nad Labem – město

 2.       Důvod a způsob založení

Městský obvod Ústí nad Labem – město jako územní samosprávný celek byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Ústí nad Labem Statut města Ústí nad Labem.  Městský obvod Ústí nad Labem – město, jako územně samosprávný celek, je vymezen územím částí obcí:  Božtěšice, Bukov, Habrovice, Hostovice, Klíše, Předlice, Skorotice, Strážky-Dělouš, Ústí nad Labem – centrum, Vaňov a Všebořice. Městský obvod je územním společenstvím občanů, kterému náleží právo na samosprávu. Samosprávu vykonává v rozsahu stanoveném Statutem města Ústí nad Labem a v souladu s potřebami Statutárního města Ústí nad Labem. Městský obvod nevystupuje v právních vztazích svým jménem, nemá právní subjektivitu.

Městský obvod v samostatné působnosti pečuje na svém vymezeném území v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu s pravomocemi, které určuje městskému obvodu Statut města Ústí nad Labem.

Městský obvod vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností městského obvodu.

V souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou orgány městského obvodu zastupitelstvo městského obvodu, rada městského obvodu, starosta městského obvodu, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu.

3.      Organizační struktura  
 • Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město má 27 členů.
 • Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město je výkonným orgánem, má 7 členů.
 • Úřad městského obvodu tvoří starosta, který stojí v jeho čele, místostarosta, tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do úřadu městského obvodu. Úřad městského obvodu se člení na odbory a oddělení.
4.        Kontaktní spojení

 

Sídlo úřadu: Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem
Telefon: 47 527 1111
Fax: 47 527 2350
E-mail: epodatelna@ul-mesto.cz
WWW: www.mesto-ul.cz
Datová schránka: 28kbykx
Úřední hodiny:

Po, St   8.00 -11.30 a 12.30 -17.00

Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:

Út, Čt  8.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00,

Pá  8:00 - 11.30 a 12.30 - 13.30

   

 

                   

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Případné platby můžete poukázat

Československá obchodní banka, pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: 104 929 930/0300

6.      IČ

Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem.

7.     DIČ

Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné DIČ, je evidován pod daňovým identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem.

8.        Rozpočet

Schvalovat rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – město a schvalovat závěrečný účet Městského obvodu Ústí nad Labem – město je ze zákona vyhrazeno Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – město.

9.      Žádosti o informace

Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnost zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a způsob poskytování informací. Povinným subjektem, který podle tohoto zákona poskytuje informace, je i Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informace se poskytnou žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Centrální evidenci žádostí vede sekretariát tajemnice úřadu městského obvodu.

10.       Příjem žádostí

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

Žádost je podána dnem, kdy ji Úřad městského obvodu obdržel. Dnem podání běží lhůty pro vyřízení žádosti, které stanovuje zákon.

Žádost lze podat telefonicky, ústní nebo písemně. K písemnému podání žádosti lze využít formulář Žádost o poskytnutí informace nebo si jej lze vyzvednout v sekretariátu tajemnice úřadu městského obvodu.

Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky    (kontakt na poskytovatele – vedoucího věcně příslušného odboru nebo

                                   jeho sekretariát – viz. telefonní seznam)

 • osobně        (u vedoucí sekretariátu starosty městského obvodu, případně na       

                    sekretariátu tajemnice úřadu městského obvodu) 

Žádosti podané ústně budou vyřizovány neformálně, tedy i ústně bez zbytečného nárůstu administrativy a bezplatně. Pokud se žadatel nespokojí s ústním vyřízením, je třeba, aby si podal písemnou žádost.

Písemně lze podat žádost:

 • poštou na adresu:        Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město

                                         příslušný odbor

                                         Velká Hradební 8A

                                         401 18  Ústí nad Labem

 • předáním písemné žádosti na podatelnu úřadu městského obvodu

( 1. patro č. 176,  úřední hodiny)

 • faxem sekretariátu tajemnice

Náležitosti písemné žádosti:

 1. uvedení povinného subjektu, kterému je určena,
 2. kdo ji činí:

fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (není-li fyzická osoba přihlášena k trv. pobytu, tak uvedení adresy bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trv. pobytu  nebo bydliště).

právnická osoba – uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od  adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

(v případě elektronické cesty musí být uvedena elektronická adresa),

 1. předmět žádosti – musí být srozumitelný,

 - musí z něj být zřejmé, jaká informace je požadována, a že je

   požadována ve smyslu tohoto zákona

  - nesmí být formulován příliš obecně,

 1. kontakt, kam lze případně požadované informace zaslat.

Žádost o poskytnutí informací vyřizuje příslušný odbor Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město. Za vyřízení odpovídá vedoucí odboru. V případě, že nelze žádost podřadit pod působnost žádného odboru, vyřizuje žádost odbor tajemnice úřadu. Pokud se žádost týká informace již zveřejněné, lze na ni žadatele odkázat společně s informací, kde lze zveřejněnou informaci získat.

Věcně příslušný odbor posoudí obsah žádosti a:

 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli (viz písemné náležitosti žádosti) postupu vyřízení žádosti o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím, vyzve pracovník příslušného odboru žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve pracovník příslušného odboru žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 1. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 1. nerozhodne-li o odmítnutí žádosti v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
11.       Poskytnutí informace

Postup při vyřízení žádosti a lhůty se řídí § 14 zákona č. 106/1999 Sb.

Informace nemůže být poskytnuta v případě, že se jedná například o:

 • utajovanou informaci - je-li v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti)
 • ochranu osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů, pokud není v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (např. zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.),
 • informaci, která je označena za obchodní tajemství (viz § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění),
 • důvěrnosti majetkových poměrů osob (viz např. § 24 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů),
 • informaci, na níž se vztahuje ochrana osobnosti a soukromí (poskytne se jen, stanoví-li tak zvláštní zákon nebo s předchozím souhlasem žijící dotčené osoby),
 • informaci, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • informaci, která je zveřejňována na základě zvláštního zákona (například zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě) a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,
 • informaci, kterou by byla porušena ochrana duševního vlastnictví, stanovená zvláštním předpisem (například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů /autorský zákon/, v platném znění),
 • informace, které byly získány od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního předpisu (např. zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů), podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný chránící postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím.
 • probíhající trestní řízení,
 • rozhodovací činnosti soudů,
 • plnění úkolů zpravodajských služeb (zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • přípravy, průběh a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 • činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu,
 • informaci, která je předmětem ochrany autorského práva (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů),
 • informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.       

Informace může být omezena, pokud:

 • se vztahuje výlučně  k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak (to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím).
12.       Lhůty pro vyřízení žádosti
 • Požadované informace se poskytují ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích,
 • o postupu při poskytování informace se pořídí záznam,
 • lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 • závažnými důvody jsou:

- vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou  oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

- vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací   požadovaných v jedné žádosti     

- konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají   závažný zájem na předmětu žádosti,

 • žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace,
 • pokud příslušný odbor žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat:

- označení příslušného odboru,

- číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,

- označení příjemce rozhodnutí,

- výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno,

- řádné odůvodnění,

- poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku,

- podpis vedoucího příslušného odboru.

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Jestliže příslušný odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti  neposkytnul informace či nevydal příslušné rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel (marné uplynutí lhůty).

 

13.       Opravné prostředky

 

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí k Magistrátu města Ústí nad Labem prostřednictvím Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, a které věci se týká. Odvolání je učiněno dnem, kdy bylo povinnému subjektu doručeno.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Úřadu městského obvodu Ústí n. L. – město je Magistrát města Ústí nad Labem. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

Soudní přezkum

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

14.       Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti, v případě, že úřad místo poskytnutí informace sdělil žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona č. 106/1999 Sb.),
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.) nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 •  který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší odměny poskytované dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat:

 • písemně
 • ústně

- pokud nelze ústně podanou stížnost vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 • doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona č. 106/1999 Sb.),
 • doručení sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.)
 • sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.)
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.).

O stížnosti rozhoduje nadřízení orgán, kterým je Magistrát města Ústí nad Labem.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

15.       Formuláře

Odbor tajemnice

Sociálně správní odbor – matrika

Sociálně správní odbor – ohlašovna

Sociálně správní odbor – přestupky

Ekonomický odbor

Odbor správy obecního majetku

  16.      Přehled nosných agend úřadu městského obvodu

Všechny odbory

 • zajišťují vyřizování stížností souvisejících s uvedenými činnostmi,
 • připravují podklady k projednávání a rozhodování v Radě MO ÚL- město a

     Zastupitelstvu MO ÚL – město,

Odbor tajemnice: 

 • zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – město ve spolupráci se sociálně správním odborem - ohlašovnou
 • zajišťuje výkon veřejných sbírek na území MO ÚL – město, ověřuje sběrací listiny právnickým osobám konajícím sbírky na území obvodu, přijímá oznámení o umístění pokladniček,
 • přijímá a eviduje ztráty a nálezy a nakládá s nimi v souladu s občanským zákoníkem,
 • přijímá a eviduje petice, stížnosti a žádosti o poskytnutí informací,
 • zajišťuje zasedání kontrolního a finančního výboru ZMO ÚL – město,
 • zajišťuje a organizuje vnitřní kontrolu úřadu a organizací řízených MO ÚL – město,
 • v souladu se z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, provádí evidenci, správní řízení a rozhoduje v souladu s tímto zákonem,
 • kontroluje činnost kronikáře MO ÚL – město,
 • zajišťuje evidenci smluv uzavřených MO ÚL – město, zabezpečuje činnost na úseku CO a PO v rozsahu daném Statutem,
 • zabezpečuje činnost BOZP při vykonávaných činnostech pracovníky úřadu
 • organizačně zajišťuje jednání povodňové komise MO ÚL – město
 • Úsek sekretariátů

Zabezpečuje činnost sekretariátů starosty, místostarosty a tajemníka ÚMO ÚL – město, organizačně zajišťuje schůze Rady a Zastupitelstva MO ÚL – město, zajišťuje vyvěšování veřejných vyhlášek na úřední desce

 • Hospodářská správa

Zabezpečuje vnitřní správu ÚMO ÚL – město, včetně chodu pokladny a podatelny. Zajišťuje správu nemovitosti SDH v Božtěšicích, vede spisovnu, provádí inventarizace majetku, zajišťuje informační technologii úřadu, zodpovídá za aktualizaci webových stránek MO ÚL – město. Zodpovídá za provoz služebních vozidel MO ÚL – město

Sociálně správní odbor:

Řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích

 • Přestupky:

Zajišťuje výkon agendy na úseku přestupků, řeší správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu s právními předpisy.

 • Matrika:

Vykonává matriční agendu a evidenční činnost v rozsahu daném Statutem. Zajišťuje ověřování podpisů a opisů listin, zajišťuje činnost CzechPointu. Vykonává působnost při registrovaném partnerství pro Ústecký kraj. Rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení.

 • Ohlašovna:

Vykonává činnost dle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, provádí správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Ve spolupráci s odborem tajemnice zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – město.

 • Sociální věci

Provádí vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí, provádí šetření a posuzuje životní situace klientů, zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny-zdravotně postižené, rodiny s dětmi cizince, osoby v hmotné nouzi, seniory. Pomáhá vyhledávat opatrovníky pro nesvéprávné občany a vykonává funkci soudem stanoveného opatrovníka občanům, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, či jejich způsobilost k právním úkonům byla omezena. Pomáhá při řešení sociálně tíživých situací, především rodin s dětmi a nepřizpůsobivých občanů.

Ekonomický odbor:

 • zajišťuje zpracování rozpočtu a závěrečného účtu MO ÚL – město,
 • vykonává činnosti spojené se správou místních daní a poplatků v souladu se Statutem na území MO ÚL – město,
 • vykonává správu a kontrolu dle zákona o loteriích v souladu se Statutem na území MO ÚL – město,
 • vede kompletní účetní agendu MO ÚL – město,
 • vede mzdovou a personální agendu MO ÚL – město,
 • vede a vymáhá pohledávky MO ÚL – město včetně dlužných částek na základě pravomocných exekučních titulů Komise k projednávání přestupků MO ÚL – město,
 • sleduje a zajišťuje vymáhání pohledávek na nájemném u pozemku a sleduje vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor,
 • eviduje žaloby podané MO ÚL – město.

Odbor správy obecního majetku:  

 • vykonává činnosti spojené se správou, popř. prodejem nemovitého majetku města ÚL svěřeného do správy MO ÚL – město Statutem,
 • spolupracuje s orgány města a dalšími institucemi při vyřizování restitučních nároků s tímto majetkem,
 • provádí inventarizace svěřeného majetku,
 • zajišťuje evidenci smluv na prodej a pronájem nemovitostí, pozemků, bytů a nebytových prostor,
 • provádí správní řízení ve věcech dle ust. § 5, občanského zákoníku a řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích, provádí výkon správy komunikací v rozsahu vymezeném Statutem a plošným rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – město,
 • povoluje zábory a pronájmy veřejného prostranství ve správě MO ÚL – město,
 • zajišťuje údržbu a opravy drobných staveb, připravuje plán investičních akcí a oprav a údržby, posuzuje účelnost a hospodárnost navržených investic a oprav, připravuje podklady pro investiční akce, jejichž zadavatelem je MO ÚL – město,
 • vede agendu spojenou s pronájmy bytů, výměnami bytů, evidencí volných bytů a podaných žádostí na pronájem bytů, zajišťuje pronájmy nebytových prostor včetně zpracování nájemních smluv,
 • zajišťuje pronájem ploch na nemovitostech ve správě MO ÚL – město pro umístní reklamy,
 • zajišťuje správu domovního fondu, likviduje faktury za správu domovního fontu a týkající se oprav a údržby bytového fondu,
 • zajišťuje prodej nemovitostí dle občanského zákoníku, prodej bytů a nebytových prostor dle zákona o vlastnictví bytů,
 • zajišťuje zpracování nájemních a kupních smluv,
 • vede evidenci pozemků svěřených do správy MO ÚL – město,
 • zajišťuje za MO ÚL – město souhrnné vyjádření pro územní a stavební řízení pro stavby realizované na území MO ÚL – město, eviduje a zakládá všechna rozhodnutí a příslušnou dokumentaci dle stavebního zákona pro stavby, kde je MO ÚL – město účastníkem řízení, zajišťuje činnosti související s ů 122 stavebního zákona,
 • zajišťuje správu nemovitosti W. Churchilla 4,
 • vydává rybářské lístky pro celé státní území
 • zajišťuje čistotu veřejných prostranství a likvidaci odpadů v rozsahu vymezeném Statutem a rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – město, ukládá sankce dle zákona o obcích v souvislosti s uvedenými činnostmi,
 • řídí a organizuje činnost pracovníků veřejně prospěšných prací,
 • provádí kontrolu čistoty a způsobu užívání veřejných prostranství na území MO ÚL – město, kontroluje práce na základě smluv na zajištění čistoty města, vykonává činnosti spojené se správou veřejné zeleně v majetku města ÚL na pozemcích svěřených do správy MO ÚL – město Statutem,
 • pečuje o veřejná dětská hřiště a místa pro odpočinek, včetně péče o městský mobiliář, zabezpečuje provoz vodotrysků a bazénů, vydává povolení zvláštního užívání veřejné zeleně,
 • kontroluje práce provedené na základě smluv na údržbu veřejné zeleně.

 

 17.      Nejdůležitější předpisy                                                                                      

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ÚMO Ústí nad Labem – město zejména jedná a rozhoduje.

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Obecně závazná vyhláška č.  3/ 2005, Statut města Ústí nad Labem
 • Obecně závazná vyhláška č. 27/1993, o stanovení počtu městských obvodů a vymezení jejich území
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech, zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č.  491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění,
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • Zákon č.  500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 103/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č.  200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů)
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č.  563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 373/20011 Sb., o specifických zdravotních službách
18.       Sazebník úhrad za poskytování informací

 

19.       Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
20.        Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu (Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město).

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město v současné době není zřizovatelem a ani neřídí žádnou takovouto organizaci.Datum vložení: 14.11.2014, datum sejmutí: 31.12.2022

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP