menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Pravidla participace občanů na rozpočtu pro kalendářní rok 2021

/uploads/Rozpocet/Participace/2021/Participace_2021_pravidla.pdf

Městský obvod Ústí nad Labem – město

PARTICIPACE OBČANŮ NA ROZPOČTU

Pravidla pro kalendářní rok 2021

 

 1. Účel POR
  1. Účelem Participace občanů na rozpočtu je umožnit veřejnosti, zejména obyvatelům Městského obvodu Ústí nad Labem – město, podílet se na investování veřejných peněz a zapojit se do utváření veřejného prostoru Obvodu.
  2. POR je založena na zásadách transparentnosti, dobré veřejné správy a spolupráce mezi zastupiteli, úředníky a veřejností.
 1. Výklad použitých pojmů

Pro potřeby těchto pravidel se rozumí pojmem:

a) „POR“ Participace občanů na rozpočtu,

b) „Obvod“ Městský obvod Ústí nad Labem – město,

c) „Úřad“ úřad Městského obvodu Ústí nad Labem – město,

d) „Komise“ Komise pro participaci občanů na rozpočtu.

 

 1. Vyčleněné peněžní prostředky
  1. V rozpočtu Obvodu pro rok 2021 byly pro POR vyčleněny a zastupitelstvem schváleny peněžní prostředky v celkové výši 500 000 Kč.
  2. V případě, že peněžní prostředky vyčleněné v rozpočtu Obvodu na POR nebudou v roce 2021 vyčerpány, může rada navrhnout zastupitelstvu, aby o nevyčerpané prostředky byly navýšeny prostředky pro POR v roce 2022.
 1. Návrhy
  1. Návrh na realizaci opatření v rámci POR může podat kterákoliv fyzická osoba bez ohledu na její věk a vztah k Obvodu. Nezletilého navrhovatele zastupuje při podání návrhu zákonný zástupce.
  2. Obsahem návrhu může být jakékoliv vylepšení veřejného prostoru na území Obvodu, které přispěje ke zkvalitnění života obyvatel a návštěvníků Obvodu, s výjimkou opatření a činností, které jsou financovány z jiných položek rozpočtu Obvodu na rok 2021.
  3. Návrh musí být podán písemně, musí z něj být zřejmé, jaké je navrhované opatření a kdo jej podává. Je možné jej poslat poštou, e-mailem na adresu epodatelna@ul-mesto.cz nebo jej předat osobně v úředních hodinách na podatelně nebo na sekretariátu Úřadu na adrese Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 8A, 400 01 Ústí nad Labem. Využít je možné i speciálního formuláře pro podání návrhu, který je přílohou těchto pravidel.
  4. Návrh je třeba podat ve lhůtě pro podávání návrhů dle čl. 6 těchto pravidel.
  5. Podáním návrhu navrhovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřeby Úřadu a nebudou poskytovány dalším osobám. Jméno navrhovatele nebude zveřejněno bez jeho písemného souhlasu. 
 1. Výběr návrhů k realizaci
  1. O schválení návrhů k realizaci rozhoduje zastupitelstvo Obvodu na základě doporučení Komise.
  2. Podmínkou doporučení Komise je potvrzení odpovědného úředníka Úřadu, že realizace návrhu spadá do působnosti Obvodu.
  3. Za realizaci schválených návrhů odpovídá Rada Obvodu.
 1. Harmonogram POR

Harmonogram POR pro rok 2021 je následující:

 • vyhlášení POR:                                                          4. 3. 2021
 • podávání návrhů:                                               do 28. 3. 2021
 • zpracování návrhů Úřadem:                              do 12. 4. 2021
 • doporučení návrhů k realizaci Komisí:              do 16. 4. 2021
 • schválení návrhů k realizaci zastupitelstvem:   do 30. 4. 2021

 

Za plnění harmonogramu POR odpovídá Rada Obvodu.

 1. Komise pro POR
  1. Komise je poradním orgánem zastupitelstva Obvodu. Úkolem Komise je posoudit návrhy předložené do POR v roce 2021 a doporučit zastupitelstvu Obvodu návrhy k realizaci. Komise své doporučení zastupitelstvu řádně zdůvodní. Členové Komise jsou vázáni mlčenlivostí ohledně osobních údajů třetích osob, které se při činnosti Komise dozví.
  2. Komise pro POR pro rok 2020 – 2022 (v rámci volebního období) pracuje ve složení schváleném zastupitelstvem Obvodu.
  3. Komise volí z řad svých členů předsedu, místopředsedu a tajemníka Komise.
  4. Komise schvaluje pravidla POR pro každý kalendářní rok, svůj jednací řád a pravidla pro výběr návrhů, jež budou zastupitelstvu Obvodu doporučeny k realizaci.
  5. Komise schvaluje Závěrečnou zprávu o POR za příslušný kalendářní rok obsahující způsob vypořádání veškerých došlých návrhů, a to zpravidla na svém posledním zasedání v daném kalendářním roce. Návrh Závěrečné zprávy zpracuje tajemník Komise.
  6. Jednání Komise svolává prostřednictvím e-mailu její tajemník po dohodě s předsedou či místopředsedou Komise, jsou-li zvoleni, a s tajemníkem Úřadu, a to do budovy Úřadu a v úřední době tak, aby se jednání Komise mohli v případě potřeby účastnit odpovědní úředníci. Pozvánka musí být členům Komise zaslána alespoň týden před plánovaným jednáním Komise.
  7. Jednání Komise se účastní tajemník Úřadu s hlasem poradním, dále se mohou jednání účastnit s hlasem poradním starosta a místostarosta.
  8. Komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny svých členů a rozhoduje většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, případně místopředsedy, není-li předseda přítomen.
  9. Členství v Komisi je bezplatné.
  10. Jednání Komise je neveřejné.
 1. Informování veřejnosti a navrhovatelů
  1. Tajemník Komise ve spolupráci s tajemníkem Úřadu zajistí zveřejnění na webových stránkách Obvodu následujících informací a dokumentů:
 • pravidel POR pro rok 2021 schválených Komisí,
 • harmonogramu POR pro rok 2021,
 • složení Komise,
 • termínů jednání Komise a zápisy z těchto jednání,
 • seznamu návrhů doporučených Komisí k realizaci se zdůvodněním,
 • seznamu návrhů schválených zastupitelstvem k realizaci,
 • Závěrečné zprávy o POR za rok 2021 obsahující způsob vypořádání veškerých došlých návrhů.
  1. Všichni navrhovatelé, kteří poskytnou Úřadu své kontaktní údaje, budou vyrozuměni o vypořádání svého návrhu.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Na realizaci návrhů předložených do POR není právní nárok.
  2. Proti žádnému z rozhodnutí Komise pro POR nejsou přípustné žádné opravné prostředky.
  3. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 25. 2. 2021 a jsou platná pro POR v kalendářním roce 2021.

 

Pravidla Participace občanů na rozpočtu v Městském obvodu Ústí nad Labem – město pro kalendářní rok 2021 byla schválena Komisí pro POR na jejím zasedání dne 24. 2. 2021.Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP