E-podatelna

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem -město
Velká Hradební 2336/8A
400 01 Ústí nad Labem
 

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí

8,00 – 11,30

12,30 – 17,00

Úterý

8,00 – 11,30

12,30 – 15,00

Středa

8,00 – 11,30

12,30 – 17,00

Čtvrtek

8,00 – 11,30

12,30 – 15,00

Pátek

8,00 – 11,30

12.30 – 13,30

ÚMO Ústí nad Labem – město  neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově úřadu.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis elektronické podatelny úřadu
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy

Vaše emailová zpráva byla doručena elektronické podatelně Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město a zaregistrována v ní pod identifikátorem EP xxxxxxxxxxxxx

Původní informace zprávy
Předmět:
Datum doručení: DD.MM.RK HH:MM:SS
Obsah zprávy:

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna.mesto@mag-ul.cz  dříve (epodatelna@ul-mesto.cz) případně na poštovní adresu úřadu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči ÚMO Ústí n.L.-město  činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
-
musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.

Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  se postupuje i při řízení podle zákonů:
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) – podání žádosti o akreditaci (§ 10), podání žádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. e) zákona a 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb.)
- zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) – žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2)
pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak. Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.