Povinné informace

 1. Název 
  Městský obvod Ústí nad Labem – město
   
 2. Důvod a způsob založení
  Městský obvod Ústí nad Labem – město jako územní samosprávný celek byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Ústí nad Labem Statut města Ústí nad Labem. Městský obvod Ústí nad Labem – město, jako územně samosprávný celek, je vymezen územím částí obcí: Božtěšice, Bukov, Habrovice, Hostovice, Klíše, Předlice, Skorotice, Strážky-Dělouš, Ústí nad Labem – centrum, Vaňov a Všebořice. Městský obvod je územním společenstvím občanů, kterému náleží právo na samosprávu. Samosprávu vykonává v rozsahu stanoveném Statutem města Ústí nad Labem a v souladu s potřebami Statutárního města Ústí nad Labem. Městský obvod nevystupuje v právních vztazích svým jménem, nemá právní subjektivitu.
  Městský obvod v samostatné působnosti pečuje na svém vymezeném území v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby
  svých občanů v souladu s pravomocemi, které určuje městskému obvodu Statut města Ústí nad Labem.
  Městský obvod vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností městského obvodu.
  V souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou orgány městského obvodu zastupitelstvo městského obvodu, rada městského obvodu, starosta městského obvodu, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu.
   
 3. Přehled kontaktů na pracovníky úřadu členěných dle organizační struktury úřadu 
   
 4. Kontaktní spojení
  4.1. Kontaktní poštovní adresa:
  Městský obvod Ústí nad Labem – město
  Velká Hradební 2336/8A
  401 08 Ústí nad Labem
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Městský obvod Ústí nad Labem – město
  Velká Hradební 2336/8A
  401 08 Ústí nad Labem
  4.4. Telefonní čísla:
  +420 475 271 111 - ústředna
  4.5. Adresa internetových stránek:
  Dokumenty v elektronické podobě jsou přijímány na těchto technických nosičích: USB flashdisk, CD, DVD.
  4.7. Elektronická podatelna:
  podatelna.mesto@mag-ul.cz
  Další elektronické adresy v sekci Kontakty
  4.8. Datová schránka:
  28kbykx
   
 5. Případné platby můžete poukázat  
  Číslo účtu: 104 929 930/0300 (ČSOB)
   
 6. IČO 
  00081531
  Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČO, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem
   
 7. DIČ 
  CZ00081531
  Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČO, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem
   
 8. Dokumenty
  8.1. Rozpočet
   
 9. Žádosti o informace
  Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a způsob poskytování informací.
  Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba. Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat:
  • osobně na podatelně Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Město
  • poštou na adresu: Velká Hradební 2336/8A, 401 00 Ústí nad Labem
  • elektronicky na adresu podatelna.mesto@mag-ul.cz
  • prostřednictvím datové schránky: 28kbykx
  Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele. Žádost je podána dnem, kdy ji Úřad městského obvodu obdržel. Dnem podání běží lhůty pro
  vyřízení žádosti, které stanovuje zákon. K písemnému podání žádosti lze využít formulář Žádost o poskytnutí informace nebo si jej lze vyzvednout v sekretariátu tajemnice úřadu městského obvodu.
   
 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu je třeba podat písemně způsoby v bodě 10.
  Odvolání
  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí k Magistrátu města Ústí nad Labem prostřednictvím Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, a které věci se týká. Odvolání je učiněno dnem, kdy bylo povinnému subjektu doručeno.
  Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Úřadu městského obvodu Ústí n. L. – město je Magistrát města Ústí nad Labem. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.
  Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
  Soudní přezkum
  Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
   
 12. Formuláře
   
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Základní návod na řešení životních situací najdete na https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
   
 14. Předpisy
  14.1. Nejdůležitější používané předpisy
  - Ústava ČR
  - Listina základních práv a svobod - zákon o obcích
  - zákon o úřednících územních samosprávných celků
  - stavební zákon
  - živnostenský zákon
  - zákon o živnostenských úřadech
  - zákon o pozemních komunikacích
  - silniční zákon
  - zákon o archivnictví a spisové službě
  - zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zákon o sociálních službách
  - krizový zákon
  - školský zákon
  - zákon o obecní policii
  - zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  - zákon o správním řízení (správní řád)
  - občanský zákoník
  - zákon o sociálně-právní ochraně dětí
  - zákon o zadávání veřejných zakázek
  - zákon o veřejné podpoře
  - zákon o správě daní a poplatků
  - daňový řád
  - zákon o finanční kontrole
  - zákon o místních poplatcích
  - vodní zákon
  - zákon o ochraně přírody a krajiny
  - zákon o odpadech
  - zákon o ochraně ovzduší
  - zákon o matrikách
  - zákon o evidenci obyvatel
  - zákon o státním občanství
  - zákon o občanských průkazech
  - zákon o cestovních dokladech
  - zákon o veřejných dražbách
  - zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
  - zákon o svobodném přístupu k informacím
  - zákon o registru smluv
  14.2. Vydané právní předpisy
  K fyzickému nahlédnutí do příslušných předpisů je možné v budově Úřadu městského obvodu Ústí n. L., Velká Hradební 2336/8A, Ústí nad Labem, po telefonické domluvě se sekretariátem tajemnice úřadu.
   
 15. Úhrady za poskytování informací
  12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací (.pdf, 226 kB)

 16. Licenční smlouvy
  16.1. Vzory licenčních smluv

  Licence nejsou Městským obvodem Ústí n. L. – město vydávány.

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2022 (.pdf, 271 kB)