Odbor tajemnice

  • Zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – město ve spolupráci se sociálně správním odborem - ohlašovnou.
  • Zajišťuje výkon veřejných sbírek na území MO ÚL – město. Ověřuje sběrací listiny právnickým osobám konajícím sbírky na území obvodu. Přijímá oznámení o umístění pokladniček.  Přijímá a eviduje ztráty a nálezy a nakládá s nimi v souladu s občanským zákoníkem.  Přijímá a eviduje petice, stížnosti a žádosti o poskytnutí informací.
  • Zajišťuje zasedání kontrolního a finančního výboru ZMO ÚL – město.  Zajišťuje a organizuje vnitřní kontrolu úřadu a organizací řízených MO ÚL – město.  V souladu se z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, provádí evidenci, správní řízení a rozhoduje v souladu s tímto zákonem. Kontroluje činnost kronikáře MO ÚL – město. Zajišťuje evidenci smluv uzavřených MO ÚL – město. Zabezpečuje činnost na úseku CO a PO v rozsahu daném Statutem.  Zabezpečuje činnost BOZP při vykonávaných činnostech pracovníky úřadu.  Organizačně zajišťuje jednání povodňové komise MO ÚL – město.

 
Úsek sekretariátů 

  • Zabezpečuje činnost sekretariátů starosty, místostarosty a tajemníka ÚMO ÚL – město. Organizačně zajišťuje schůze Rady a Zastupitelstva MO ÚL – město. Zajišťuje   vyvěšování veřejných vyhlášek na úřední desce.

Hospodářská správa

  • Zabezpečuje vnitřní správu ÚMO ÚL – město, včetně chodu pokladny a podatelny.  Zajišťuje správu nemovitosti SDH v Božtěšicích. Vede spisovnu. Provádí inventarizace majetku. Zajišťuje informační technologii úřadu. Zodpovídá za aktualizaci webových stránek MO ÚL – město. Zodpovídá za provoz služebních vozidel MO ÚL – město