Sociálně správní odbor

  • Řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích.


Přestupky

  • Zajišťuje výkon agendy na úseku přestupků, řeší správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu s právními předpisy. 

Matrika

  • Vykonává matriční agendu a evidenční činnost v rozsahu daném Statutem. Zajišťuje ověřování podpisů a opisů listin, zajišťuje činnost CzechPointu. Vykonává působnost při registrovaném partnerství pro Ústecký kraj. Rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení. 

Ohlašovna

  • Vykonává činnost dle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. Provádí správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Ve spolupráci s odborem tajemnice zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – město.

Sociální věci

  • Provádí vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí. Provádí šetření a posuzuje životní situace klientů. Zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny-zdravotně postižené, rodiny s dětmi cizince, osoby v hmotné nouzi, seniory. 
  • Pomáhá vyhledávat opatrovníky pro nesvéprávné občany a vykonává funkci soudem stanoveného opatrovníka občanům, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, či jejich způsobilost k právním úkonům byla omezena. Pomáhá při řešení sociálně tíživých situací, především rodin s dětmi a nepřizpůsobivých občanů.